Multilingual Folk Tale Database


Das Hausgesinde (Jacob & Wilhelm Grimm)

Chuyện tán gẫu Donnette
unknown author unknown author
Vietnamese Italian

- Này chị kia đi đâu thế?

- Tôi đi lên thượng giới.

- Thế thì cho tôi đi với, tôi cũng muốn lên thượng giới.

- Thế chị đã có chồng chưa? Chồng tên là gì?

- Chồng tôi tên là Thằn lằn châu Phi.

- Chồng chị tên là Thằn lằn châu Phi, chồng tôi cũng tên là Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.

- Thế chị có con không? Con tên là gì?

- Nó tên là Ghẻ lở.

- Con chị tên là Ghẻ lở, con tôi cũng tên là Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.

- Thế chị có người hầu không? Người hầu tên là gì?

- Hài lòng hết chỗ nói là tên người hầu của tôi.

- Người hầu của chị Hài lòng hết chỗ nói, người hầu của tôi cũng Hài lòng hết chỗ nói. Con chị Ghẻ lở, con tôi Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng nhau đi lên thượng giới.

"Dove vai?" - "Vado a Cogozzo." - "Io vado a Cogozzo, tu vai a Cogozzo: bene, bene, andiamo insieme."

"Hai anche tu il marito? Come si chiama?" - "Tito." - "Mio marito Tito, tuo marito Tito; io vado a Cogozzo, tu vai a Cogozzo: bene, bene, andiamo insieme."

"Hai anche tu un bambino? Come si chiama?" - "Pino." - "Il mio bambino Pino, il tuo bambino Pino; mio marito Tito, tuo marito Tito; io vado a Cogozzo, tu vai a Cogozzo: bene, bene, andiamo insieme."

"E tu ce l'hai la cuna?" - "Si chiama Sbattéiluna." - "La mia cuna Sbattéiluna, la tua cuna Sbattéiluna; il mio bambino Pino, il tuo bambino Pino; mio marito Tito, tuo marito Tito; io vado a Cogozzo, tu vai a Cogozzo: bene, bene, andiamo insieme."

"Ce l'hai il servitorello?" - "Si chiama Vabelbello." - "Il mio Vabelbello, il tuo Vabelbello; la mia cuna Sbattéiluna, la tua cuna Sbattéiluna; il mio bambino Pino, il tuo bambino Pino; mio marito Tito, tuo marito Tito; io vado a Cogozzo, tu vai a Cogozzo: bene, bene, andiamo insieme."Change: Change: