Multilingual Folk Tale Database


Νυκτερὶς καὶ γαλαῖ (Αἴσωπος)

A taddharita e i baddhottuli The Bat and the Weasels
unknown author George Fyler Townsend
Sicilian English
'Na taddharita, caruta 'n terra, fu affirrata di 'na baddhottula e, mentri stava pi essiri ammazzata, la priava di lassalla jiri. A BAT who fell upon the ground and was caught by a Weasel pleaded to be spared his life.
Chiddha ci rissi ch''un putia lassalla jiri, picchì pi sso natura era nimica ri tutti l'asheddhi. The Weasel refused, saying that he was by nature the enemy of all birds.
Allura a taddharita cci spiecau ca iddha nun era 'n asheddhu, ma un zurci, e accussì fu lassata jiri. The Bat assured him that he was not a bird, but a mouse, and thus was set free.
Appressu cariu arrè, e fu pigghiata di nautra baddhottula, e a priau d''un agghiuttisilla. Shortly afterwards the Bat again fell to the ground and was caught by another Weasel, whom he likewise entreated not to eat him.
Chiddha ci arrispunniu ca avia a odiu tutti li surci, e a taddharita, dichiarannu ca nun era un zurci ma 'n asheddhu, si sarvau arrè. The Weasel said that he had a special hostility to mice.
Accussì fu ca, cun canciamentu ri nomi, a taddharita arrinisciu a scampari dui voti a la morti. The Bat assured him that he was not a mouse, but a bat, and thus a second time escaped.
U cuntu voli riri ca nun z'hann'a usari sempri li stessi espedienti, ma stari attenti a comu scampari e periculi adattannusi e shircustanzi. It is wise to turn circumstances to good account.


Change: Change: