Multilingual Folk Tale Database


Ἀλώπηξ κολουρός (Αἴσωπος)

Պոչատ աղվեսը Yn Shynnagh fegooish e Amman
unknown author Edward Faragher
Armenian Manx

Աղվեսն իր պոչը թողեց թակարդում և միտք արեց, թե ոնց ապրի աշխարհում այդպես խայտառակված: Եվ որոշեց մյուս աղվեսներին էլ համոզել, որ ձեռք քաշեն իրենց պոչերից: Նա բոլոր աղվեսներին հավաքեց և սկսեց նրանց գլխին քարոզ կարդալ, որ կտրեն իրենց պոչերը, նախ` որովհետև գեղեցիկ չեն, և երկրորդ` ավելորդ բեռ են: Բայց մի աղվես նրան պատասխանեց. “Է՛, բարեկա՜մս, դու մեզ այդ խորհուրդը չէիր տա, եթե դրանից օգուտ չունենայիր”:

Առակս վերաբերում է նրանց, ովքեր իրենց մերձավորներին խորհուրդ են տալիս ոչ թե մաքուր սրտով, այլ սեփական օգտի համար:

Va shynnagh tayrit ayns ribbey, as ren eh scapail liorish coayl e amman. Ny lurg shen gennaghtyn e vioys myr laad da liorish yn oltooan as nearey v'eh taghyrt rish, v'eh resooney rish eh hene son saase dy chur lesh ooilley ny shynnee gys yn un stayd rish eh hene, dy voddagh eh ny share keiltyn yn coayl echey hene. Ren eh chaglym earroo mooar dy hynnee as coyrlagh ad dy ghiarey ny fammanyn jeu, gra: "Nagh jinnagh ad ynrican jeeaghyn foddey share fegooish oc, agh dy beagh ad rey rish trimmid ny skeabanyn va feer neu-yesh daue." Ren fer jeu, scarrey eh, as dooyrt eh. "Mannagh row shiu hene er choayl dty amman, my charrey, cha jinnagh shiu, myr shoh, coyrlaghey shin."Change: Change: