Multilingual Folk Tale Database


Selection

AuthorTisa Kabwela
Language[any]
Language of origin[any]
Country of origin[any]

Click on the links to restrict the selection

Advanced search

Reset all restrictions

Browse Stories

Title Author / Translator Year Language Country
Uwaba nga mayo Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ukulya icisaali Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Umulunshi wanama Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Umwana wamfumu Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Tumulye tumulye talanona Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ifyo imbwili yamenene amabala Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico colwa ne nkonshi fyatemwanina Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ifyo imfubu yalufishe amasako yaiko Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico bakolwe bamonekela nga bantu Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico indyabuluba yakwatilo mukoshi uutali Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico insofu itiinina impuku Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico bamumbwe ne mbwa fyapatanina Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Icipanga cafulwe ico cakosela Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico icipululu cifumina nga bwaila Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico icinungi cakwatila amasako ayatwa Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico isabi likalila mumenshi Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico ifyuni fimbila Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico cimbwi endela nge cilema Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico kalulumpusu akwatila umulomo uwalepuka Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico cimbwi asekela Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico cuula alilila owaowa Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico inkoko shipalilo mushili Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Ico imbuni yakwatilo mukoshi uutali Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Chitupu chandi Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia
Abantu nefitekwa Tisa Kabwela 2010 Bemba Zambia

25 results