Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jacob & Wilhelm Grimm - 1812

Translated into Vietnamese

Original title (German):
Das Hausgesinde

Country of origin: Germany

Story type: The Extraordinary Names (ATU 1940)

Translations

Danish - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

French - viewaligned

Italian - viewaligned

Spanish - viewaligned

Vietnamese - aligned


Add a translation

Chuyện tán gẫu

Jacob & Wilhelm Grimm

- Này chị kia đi đâu thế?

- Tôi đi lên thượng giới.

- Thế thì cho tôi đi với, tôi cũng muốn lên thượng giới.

- Thế chị đã có chồng chưa? Chồng tên là gì?

- Chồng tôi tên là Thằn lằn châu Phi.

- Chồng chị tên là Thằn lằn châu Phi, chồng tôi cũng tên là Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.

- Thế chị có con không? Con tên là gì?

- Nó tên là Ghẻ lở.

- Con chị tên là Ghẻ lở, con tôi cũng tên là Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.

- Thế chị có người hầu không? Người hầu tên là gì?

- Hài lòng hết chỗ nói là tên người hầu của tôi.

- Người hầu của chị Hài lòng hết chỗ nói, người hầu của tôi cũng Hài lòng hết chỗ nói. Con chị Ghẻ lở, con tôi Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng nhau đi lên thượng giới.