Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Dobšinský Pavol - 1880

Original version in Slovak

Source: Prostonárodne slovenské povesti (nr. 1.18)

Country of origin: Slovakia

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Dvä šibalci

Dobšinský Pavol

Dvä šibalci

Býval v dubové huare edon šibal, šua z lechké práci žit a ništ nerobit si žädal. Nazbiaral tody klokošó za plný mech a tajšól s nima po svete handlovat. Prišol do ednoho hostinca a tam šekal dákia štestia.
Býval s uhläry v druhé huare druhý taký šibal. I tot, kod muahol, rád druhyho cez lavišku previadól. Nahrnúl van do mecha tenkyho popele, ež ho mesto múky bude predávat. Tajšól svetom štestä hlädat a prišol do toho hostinca, kde si tot prvý šibal búl zasädnúl.
„Daj Boh štestä!“ povia totot, koj dnu vkrošil.
„Pamodaj i vám,“ povia tot prvý. „Kdehe idete?“
„Múku predávat. Tuž a vyhe?“
„Jä predávam orechy.“
V noci, kým ešte múkär spal, skoší klokošär na nohy a myslí sebe: „Jä si vezmem jeho mech mesto mojho, ve van to nebude vedet. A iste uchytil mech s popelom na pleco a hybaj domó.
Prebudí sä i druhý a pódä:
„Kdehe sä tot podel? Tot si vara muaj popel zvel mesto orechó. No, to je dobre. Len chytro teráz domó, aby sä nevrátil.“
Tu uchytí milý mech s klokošemí na chrbet a popchýná behom domó:
„Ženo, daj koryto,“ kriší ešte na ceste, „nesiam ti orechy.“
„Len kde si jich vyprädól?“ povedá žena, „ši sä Boha nebojíš, ludí klamat!“
A prnesia koryto a van s velkó nádejó vyhrnúl — klokoše.
„Daj, ženo koryto!“ volá aj tot druhý, kod domó prichádzel, nesiam ti múku.“
Žena predloží koryto a s velikó radostó myslí si už na to, akia halúšky preciadzät bude. Ale se ti jé tu vysype — popel.
Tiato dve fijalky vybrali sä potom edon druhyho hlädat a zišli sä zas na tom hostincu.
„Ej, brášok,“ póda edon, „ale si ty kviatok!“
„Ej, ale si ho mi aj ty za kviatok!“ póda druhý. „Ale už kod smo takí šelmove schytralí, pomo my vedno na eden penäz slúžit.“
A tak išli, až prišli ku ednomu domšoku, šua na edné široké lúke stál. Našli tu ednú jendžibabu.
„Daj Boh štestia, pani matko!“
„Pamodaj i vám, mojo deti, kde idete?“
„Službu hlädat, ši by ste nás nezveli?“
„Ba vára vás vezmem choc aj obidvoch.“
„A my radi puajdemo choc aj obidvä. A šuaže nám dáte robit?“
„Edon mi budete ednú jelovicu pást a druhý od né staje šistit.“
A tak na druhý den všäs ráno išol klokošär ednú chudú jelovicu pást a múkär randavia staje vymetat a hnoj z nich vynášet.
Koj totot vajšól do toho chliava, ani za dva košäriky hnojä nevidel. Ale koj dvere otvoril a slnco napustil a zašnúl hrebat, von vynášet, tu mu naveky väc pribúdalo a šim väc sä hrdloval, tým väc videl pred sobó.
Tot klokošär s tó kravó, rano, kým slnco nepálilo, i bil ju a predci len tak z nohy na nohu sä vlekla. Ale kod slnco prihrälo a jaloviška sä rozhräla, tu ti hlavu zodvihne, ošima bystrí, rozihrá sä a hybaj po skalinách, po jedlinách do skoku. Van si ti už búl lehnúl aj do trávy a pošnúl driamat, že kod se mu, pódá, ani z mesta nehne. Ale ráz zdúpne, koj zazre, ež kraviška poskakuje. Volá, vábí ju: Nä, malá, nä!, zahánä, ale ona len vše väšmi, vše delé, skoro ani nevládal za nó behat. Po poludnú sä už nazdal, že mu svetom ujde a popredku sä bál staré baby. Ale kod slnko zašälo zapadat, i kraviška slábla, koj zapadlo, už tak oslábla, šua sä len tak z boka na bok potánäla.
S velko robotó ju prihnal do dvora. Na dvore ho stretne múkär s košärikom hnojä:
„Brat, ši si sä dokonal pri tom košäriku?“
„Horký dokonal! Teräz edon košärik nesiam a ráno som edon vyniasól, ve ti mi to za robota! A ty si sä velá za tú štrbavó trló naliatal?“
„Horký naliatal! Calý den som spal, ani sä nepohla odo mnä.“
Na druhý den povia tot, šua všera tia staje šistil:
„Brat, pust mnä dnes s tó kravó, nach i jä tia polá vidím a zohrejem sä na slncu.“
„Dobre, švagre, choj, koj tak chceš. Ale ti popredku radím, vezmi si stolok na chrbet, lebo nebudeš mat na šom sedet a stát ti bude unovano. Aj pípu s dlhó pipsárkó si vezmi, aby si sä mal s ším zabávät.“
Tak si z radosti prešärovali robotu: múkär šol kravu pást a klokošär ostal staje rädit.
Múkär kravu rano ledvác vyviadol zo staji. Ale kým pípu pripráväl, dohánu narezal a stolok na chrbet priväzal, už slnko mocne hrälo. Vynde s kravó na záhumnia, tá zašne veselši krášet. Prídú ku huare, zašne slnko pripekat: milá jelovica sä pustí do skoku, hned do chrasti, hned na lúky, hned z vršku, hned do vršku. Van chce za nó do vršku, tu mu dlhá pipsárka nedá, lebo si takú búl pripravil, šua sä mu až po zemi vlášila. Chce za nó do chrasti, tu sä mu stolok medzi konáre zapliatol, že sä i sám ledvác vyslebodil. Jelovica medzitým sä mu stratila a van v strachu za nó dobre neošedivel. Ale vešer na mraku sama krava pomály sä domó vlekla, ešte ju ku pokonu drúkom mastit musel, aby len šla.
Kod príde pred staju, vidí klokošära, šua od rana len vlášil a vlášil a naveky mu pribúdalo a hneval sä i na seba i na tamtoho, ež i to težká robota.
„Ej, kamarát,“ podá, „ši si ty pes!“
„Ej, varahe, si aj ty pes!“
Ale ništ däle nepódali, len sä edon na druhyho usmäli.
Na tretí den si pýtali od baby plácu, že už nechcú dälé slúžiť, aj nemaužú, lebo že ešte musä i väc sveta skúsit.
„Tuž, šuaže vám vyplatím, mojo deti?“ poviä stará baba.
„Len penäze, stará matko, len penäze.“
„Chojte tody át tam do té jamy a nahrnte si plný plnišišký mech dukátó!“
Skošil klokošär tanu a múkär ostal na vrchu, aby jeho aj dukáty potom vytähnúl. Tot tamnu nahrnúl do poly mecha dukátó, ale si potom daš pomyslel a do poly sebä vopchal a pokršil sä do mecha.
„Tähaj tia dukáty!“ zavolá hor na toho.
Tot na vrchu tähá, kelo mu para staší, až i vytähne mech a uchytí so šitkym na pleco a hybaj! uteká, uteká, že by ho ani na sto konoch nedohonil. Kod sä už búl vystavil, tak zošmaril mech, utúlil sä do chrasti a zaspal.
Ráz sä ti len mech rozväže a z neho vyskoší chlap ako dub. Poobzerá sä, ši dakdo tu nito, a kod toho vidí spat, vylúší mech s dukátý na pleco a hajda bokom do huary.
Pred vešerom zobudí sä šibal múkär v húštäve. Kdehe mech? Mesto prázdnia i napravo i nalävo.
„To ho iste tot švandrák odniasol,“ povia sám sebe. „Ale poškaj, ptášok, ve ty sadneš na lep, ve si ty ešte ni däleko.“
Tu pošne po té húštäve chodit a mihahat ako kuan.
A milý klokošär naozaj tam búl skrytý v húšti, lebo sä bál prosto za cestó do domu, ež by ho múkär dohonil. A len šua zašúl mihahat, hned si pomyslel:
„Hej,“ pódá, „dobre sä mne bude domó na konu niast!“
Vynde z kríka a zašne konä vábit:
„Nä, končo, nä!“
„Aha tu si kuncút!“ stane mu múkär do cesty.
„Tuž, ši si to ty, figlär! Ve som sä jä nazdal, ež to dáky kuan.“
„Ve som jä chyba to chcel, poj, už teraz puajdeme vedno.“
Tak šli vedno ku klokošärové žene, ež tam budú bývat, bo múkär povedal, ež van nikoho doma nemá. Bývali pon za dva dni vedno. Ráz v noci skape múkär i s penäzmí a pod prosto domó ku svojé žene.
„Ženo, na, vezmi totot dukát a bež ku knäzovi, že som umrúl, aby ma ešte dnes zan pochoval. Aleže tiato dukáty ku mne do lády vysyp, aby ti ich dakdo neukradnúl. Ale mna zemó nezakryte, len deskamí, ve ja o tri dni prídem. A koj by mä za tot šäs dakdo hlädal, ty len povedz, ež som už pochovaný.“
Ak jé rozpódal, tak sä šitko stalo. Zadanýho huncúta pochovali a len ho tak do jämy položili, ani nezabili, ani nezahräbali, ež ho žena chce chodit oplakávat, koj jé tak nenazdajky umrúl.
Klokošär dobre vedel, ež i múkär ženu má, aj si iste myslel, ež ho tam nájde, len, pódá, šua za fígeľ už opä vymyslel? Príde k toho umrlýho žene:
„Kdehe pán brat, pani sestro?“
„Kdeheby? Bože muaj, ve som sa jä dožila vdovickýho chleba. Už mi umrúl, neborák, Pán Boh mu daj veselia zmrtvych vstania! Len ochorel a umrúl.“
„Tak,“ pódá, „a ši dáký starý mech po nom neostal?“
„Ništ mi po nom neostálo, šitko, šua mal, išlo s nim do hrobu.“
„Tak mä tody aspon k jeho hrobu zavedzte, nach ho oplašem i jä neboráka, ve smo my dakody vedno na edon penäz slúžili.“
Ale ho tu pani sestra nechcela viast, ani ništ s nim mat, len ho het odbavit. Vtom sä van sám zachytil do cinterína a tam zašne mrmlat ako bujäk. Tot v tom hrobe práve tia penäze šítal, ale koj zašúl buj ška, prestál šítat a zavolal:
„Hej, malá, héj!“
To pošúl na dvoch nohoch bujäk a prosto dudle až ku novýmu hrobu a tu zašne hrebat nohami a zem do jamy sýpat. Tu sä bál tot pochovaný a strašil, ak len vedel. Napokon nemuahol sä bujäk od smiachu strímat, zavolal:
„Ši si tu, kamarát?“
„Tu!“
„Ej, ši si ty pes!“
„Varahe, si aj ty pes!“
Ništ väc nepódali ale si penäze rozdelili a tajšli každý svojó cestó.