Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Tahitian

Translated from (French):
La Cigale et la Fourmi

Country of origin: France

Story type: The Ants and the Grasshopper (ATU 280A)

Based on The Ants and the Grasshopper (Aesop)

Translations

Albanian - viewaligned

Catalan - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

German - viewaligned

Hungarian - viewaligned

Italian - viewaligned

Polish - viewaligned

Portuguese - viewaligned

Spanish - viewaligned

Tahitian - aligned

Turkish - viewaligned


Add a translation

Te perete'i e te rô

Jean de La Fontaine

I te tau ve'ave'a, te hîmene noa ra o Perete'i.
A pae mahana i teie nei
ua pa'a'ina mai ra te mara'amu,
Aita o Perete'i i tamâ'a atu ra
E po'ia iti rahi to Perete'i,

No to na po'ia iti rahi
Ua tâparu o Perete'i i to na hoa te rô i te tahi mâ'a iti
ia 'ore to na po'ia.

Teie te reo o Perete'i :
I te tau e hoi mai ai te ve'ave'a
Eita e mo'ehia ia 'u,
E 'aufau ihoâ vau ia 'oe,
E tâhinu ihoâ vau i te tahi ma'a moni iti na ni'a a'e

Tera râ, aita o Rô i horo'a noa mai terâ
i te mea, terâ ihoâ ho'i te huru o Rô.

Teie te reo o Rô i to na hoa ia Perete'i :
"E aha ta 'oe 'ohipa i te tau ve'ave'a ?"

"Te hîmene noa ra vau i terâ ra tau
E aha ra ia, e fifi tenâ ?"

Teie te mana'o o Rô :
"Mai te peu, i hîmene noa na ra 'oe
Auê te au e !"
Teie nei râ, a 'ori noa na râ.