Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Tahitian

Original title (French):
La Laitière et le Pot au lait

Country of origin: France

Translations

English - viewaligned

Tahitian - aligned


Add a translation

Pereta e ta na 'ûmete û

Jean de La Fontaine

Teie 'a'amu, no te fenua farani mai.
I te tau matamua, te ho'o nei o Pereta
I ta na û i te mâtete.

Haere atu ra o Pereta i te mâtete
e ta na 'ûmete û i ni'a i to na upo'o.

Mea nehenehe mau o Pereta,
To na pareu e to na tiare i ni'a i te tari'a.
E mea rû o na i te haerera'a i te mâtete.
I to na haerera'a, te fêruri nei o Pereta.

Te moni o ta na e roa'a mai
No te ho'ora'a i ta na û,
E ho'o ato'a mai o na i te huero moa.

Ia patâ te huero moa,
E noa'a ia te fanau'a moa.
Ia rarahi teie moa na'ina'i.
E ho'o ato'a mai o na i te tahi pua'a.
E ia pôria maita'i ta na pua'a,
E ho'o fa'ahou o Pereta
I ta na pua'a rahi.

I roto i te upo'o o Pereta,
Ua roa'a a'e na te ho'ê tâpû fenua.
I to na 'oa'oa iti rahi,
Ua marua atu ra ta na 'ûmete û.

Auê hoi e !

Eita e noa'a fa'ahou te pua'a,
te moa, te huero moa e te fenua.