Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Bizenta Mogel - 1804

Original version in Basque

Source: Ipui onak (nr. 1.18)

Country of origin: Spain
  - Region: Basque Country

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Otsoa ta Irudia

Bizenta Mogel

Zebillela Otsoa basoan, arkitu zuen Irudi, itxura uts, edo imajiña bat. Artu, ta egon zan goi ta be begira, ta dioe esan zuela.
—O zein ederra zeran! baña ez dezu zenzu, ez garuñik.
Ipui oenk lotsatu bear ditu edertasun utsean biotza ipinirik daukatenak. Eder adingabeko, ta argi laburrekoa da zenzunik ez duen Irudi uts baten gisakoa.

Edertasuna da egun laburrekoa;
Jakituria bizitza guzirakoa.