Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Bizenta Mogel - 1804

Original version in Basque

Source: Ipui onak (nr. 1.43)

Country of origin: Spain
  - Region: Basque Country

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Leoia ta Aizeria

Bizenta Mogel

Gizenduta zegoan leoi batek, siniserazo nai zuen eririk zegoala, ta erakarten zituen bera ekustera beste Abere ta Lauoñekoak, zalako guzien buru, edo Erregea. Ordea eltzea ta irenstea guzia bat zan. Eldu zan leiza atarira asko jakiña zan Aizeri bat. Diotsa oni Leoiak bere etzuntegi, edo oetik:
—Atoz aurrera.
—Ez ni —eranzun zion Aizeriak—. Dakustaz sartzen diradenan oñatzak, ez ordea irtetzen dutenenak.
Ala gorde zuen burua asko jakiñez, ta begiratua izanaz.
Ipui onek erakasten du, besteen kalte, irrisku, ta gaitzetatik ikasi bear degula gere gordebidea. Orragatikan

Besteen gaitzetan ipiñi begiak,
Ta ekusi nondik diran etorriak.