Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Bizenta Mogel - 1804

Original version in Basque

Source: Ipui onak (nr. 1.44)

Country of origin: Spain
  - Region: Basque Country

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Otso ta Asto gaixotua

Bizenta Mogel

Jakiñik Otsoak gaixo, edo eririk zegoala Astoa, joan zitzaion ekustera sendatzeko estalgarriaz. Ikutzen zion an ta emen, ta diotsa:
—Non dezu miñ? Non dago zure gaitza?
Eranzun zion Astoak bere Mediku, edo Sendagille ederrari:
—Zuk ikutzen didazun leku guzietan daukat miñik andiena. Orretan dago nere gaitza, edo kaltea; ta eskerrak emango dizkitzut pakean bazaude. Zu bezelako Sendagillak dira gaitza irasteko obeak.
Ipui onek dio, gizon gaiztoak saldu nai dutenean on egiña itz ederrakin, orduan ari dirala geien gaitz egiten. Bada

Ez sinistu gizon gaiztoari
Gezurra dariolako alakoari.