Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Bizenta Mogel - 1804

Original version in Basque

Source: Ipui onak (nr. 2.01)

Country of origin: Spain
  - Region: Basque Country

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Andra alarguna ta Olloa

Bizenta Mogel

Andra alargunak etxean
Zedukan zori onean
Ollo arrautzaria
Egunoro ipintzea
Utsik gabe arrautzea.
Dio pozez bere artean:
—Ematen diodanean
Aldi batez artoa
Arrautza egunekoa
Badit beti ipintzen;
Zer baldin eramaten
Badiot nik bi bider?
Arrautza bat ez da ezer;
Emanik jan aldi bi;
Egingo ere nau ni
Andi biren jabe;
Nola asmatu ez dube
Gauza onelakorik?
Ala ero erorik
Gizendu zan olloa;
Ta arrautza batekoa
Alpertu zan guzia.
Beti izan da egia:
Geiegi billatzea
Ezer gabe gelditzea.