Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Bizenta Mogel - 1804

Original version in Basque

Source: Ipui onak (nr. 2.02)

Country of origin: Spain
  - Region: Basque Country

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Otsoa ta Antxumea

Bizenta Mogel

Aunz bat zijoan basora
Antxumea etxean itxirik
Okulluban ondo gorderik
Irten ez zezan kanpora.
—Kontu —diotsa— ez irten,
Biurtu nadin artean;
Eta iñor bada atean,
Oles, oles egiten,
Ez idiki beingoan;
Zaude iratzarritik,
Ta begiak idikirik,
Ni an ote nagoan.
Zelata dago otsoa
Esan ziona aditzen,
Baña goseak estutzen
Zuen agitz gaiztoa.
—Antxume aragia
—Dio— da txit samurra;
Baña bear da gezurra
Neretzeko giberria.
Dijoa ixillik atera
Aunz amaren soñuaz,
Asmo gaiztoz artuaz
Ta onela arrapatzera.
Antxumeak du gogoan
Bere amaren esana
Asko maitez emana
Basora zan ondoan.
Ala atearen zirritutik
Daramazki begiak
Ta erakusten dio argiak
Zegoan leku ezkututik,
Zala bere etsai otsoa,
Ez bere ama maitea.
—O malmutz goseberea!
Zein aizan i gaiztoa!
Ala gogoz kortatik
Diotsa bere etsaiari.
Eta, zer ipuiak gazteari?
Enzun beza bertatik.
Artu bear dira gogoan
Zar jakintsuen esanak
Kalte-artuz eman diranak.
Ez utzi iñoiz alboan.