Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Bizenta Mogel - 1804

Original version in Basque

Source: Ipui onak (nr. 2.05)

Country of origin: Spain
  - Region: Basque Country

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Txakurra ta Katua

Bizenta Mogel

Txakur-katuak, nork sinistu?
Zeuden bein erretillu batean
Alkarrekin jaten pakean,
Ta ez ziran batere tximistu.
Etxeko jaunak bertatik
Auzokoai, erakusteko zergatik,
Deiturik, abiatzen zaie esaten,
Nola ez dituzute ekusten
Etsai gogor bi paketurik
Eta mai batean alkarturik?
Txakur, ta Katua adiskide,
Balira bezela senide?
Zer egin ez lezake ekanduak,
Eta gauza batera oituak?
Beazuna bera eztitu;
Gizon sutsua otzitu;
Aserre erraza bigundu:
Okerrena ere zuzendu.