Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Bizenta Mogel - 1804

Original version in Basque

Source: Ipui onak (nr. 2.06)

Country of origin: Spain
  - Region: Basque Country

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Katamotza ta Zakurra

Bizenta Mogel

Kaiola burnitsuan
Katamotz uzua zegoan sarturik
Zekusala txakur bat porturik
Kate gaba, jolas, ta parlanzuan.
Desberdintasuna ekusi zuenean,
Sartu zan katamotza aserrean,
Zerua besoz nai du arrapatu,
Eta zeduzkan burniak urratu.
Diotsa bada deadarrez,
Biraoz, araoz, eta aserrez:
—Nola ni ain itzaltsu ta ariña izanik
Naukate emen estu, ta gatigu?
Zera nerekiko argala zu,
Ez dezulako nere atzapar, ez zañik.
Dezu ala ere aldi gozagarria
Ara, ta onako bizitza ibiltaria.
Berriz ni atsekabez,
Burni artean naukatela beldurrez.
—Ondo da —dio txakurrak— ez arritu;
Egotea zu orrela, ta ni askatu;
Zera atzapartsu, ta odol zalea,
Ni gizon, ta etxeen gordetzallea.
Ezpaziña ere alakoa,
Ezin izan nindeke zu bezein gaiztoa.
Sartzen diezu guziai beldurra;
Egia da au, ta ez gezurra.
Zertako dira indar, ta putzak lurrean
Izango badira beti gure kaltean?
Zenbat obeago bigun izaitea,
Ta biotz errukitsua agertzea?
Ez dezu nai katearik?
Ez bada inoiz egin kalterik.