Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Bizenta Mogel - 1804

Original version in Basque

Source: Ipui onak (nr. 2.08)

Country of origin: Spain
  - Region: Basque Country

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Astoa eta Otsoa

Bizenta Mogel

Astoak bizkar ezurrean
Zeukan zori txarrez zauria;
Zan ikuskizun negargarria
Belatzarrak ekin zionean;
Alperra ostikadea,
Eta arrantza gogorrak egitea
Astazaia begira dago farraz,
Ta belea jaten aukeraz.
Gauza errukarria!
Astoaren ez egotea errukia.
Ekusten zegoan larpetik Otsoa
Zein larri zerabilten Astoa;
Astazaiak bereaz ez errukirik
Ez belatxarrari iges erazoterik.
—Zori gaiztokoa ni,
Bere eskupean banagi ipiñi;
Bada ondo aztertu badidi
Gizon gaiztagin otsotuak
Daude Ipui onetan sartuak.
Beti bizi bear dute oek ikaraz
Ez jolasetan, ta algaraz.