Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: unknown author

Translated into Mapuche
  by Antonio Chihuaicura - 2013

Based on Ananse eni Akekrehemaa

Country of origin: Ghana

Story type: The Fox and the Crane Invites Each Other (ATU 60)

Translations

Afrikaans - viewaligned

Aragonese - viewaligned

Basque - viewaligned

Catalan - viewaligned

Danish - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

French - viewaligned

Galician - viewaligned

German - viewaligned

Italian - viewaligned

Judaeo-Spanish - viewaligned

Mapuche - aligned

Neapolitan - viewaligned

Nzema - viewaligned

Occitan / Aranese - viewaligned

Portuguese - viewaligned

Russian - viewaligned

Spanish - viewaligned

Venda - viewaligned

Zulu - viewaligned


Add a translation

Chi llalliñ ka chi peyu

Antonio Chihuaicura

Kiñe antü, chi llalliñ Anansi pingelu ñimiturkey kiñeke füta ka illumfalke tukukan ñi lepûn mewMüna kuñiwkechi ronoturkefi küme nümürkeyngün kaKüpa üngümlay ñi anünagael iñmuafilu.

Fey mew trolongtrolongtukungepay ñi wülngiñ mew. Fey ta Peyu, nampülkayaulu kom chi antü, rume ürküley ka rume ngüñülerkey.

“Mari mari Anansi”, pi chi Peyu. “Alüñma trekayawün nümütufiñ chi doy kümeke tukukan turpu ñi nümütufun” ¿Füreneafen, eymi eluafen pichin yagel ?

Anansi pilan feypinoafulu, wimtungerkey ñi mapu mew ñi eluafiel ñi yagel chi pu witran in mew. Welu tüfa mew rume ayiukülelay, duamfuy chi ümeke tukukan kidu fey ngealuFey mew Anansi pichi rakiduamürkey ka trürümdungurkey.

Füreneafen, konpange, Peyu. Dakingellan witranngepalmi tüfachi pun mew. Anünagnge, faw niemi kiñe wangku, yafütunge ka.

Peyu konpurkey ka anünagpurkey welu epe ñi kümentutukukanürken , wirarürkey Anansi: Peyu, ¿podküwülen anünagküleymi mesa mew?

Peyu pewürkey ñi podküwülen. Kom feychi antü winolkiyawürkefuy, fey mew küchaküwürkelay. Fey mew witrakünuwürkey ka amuy leufü mew küchanamunmearkelu. Amurkey ñochikechi, kom chi pu peyu reke, kom chi rüpü chi ruka mew, welu wiñomelu Anansi dew ikonürkey.

“Iñche duamlan ñi firküael tüfachi kümeke tukukan, fey mew llitun ñi iafiel", pi Anansi “Welu füreneaen, yafütupange peyu”.

Peyu anünagputurkey ka tutukukanürkey welu Anansi wirareleyew.

"Peyu, ¿petu allkütulaen?, kümelay ñi anünagael mesa mew podküwülen

Nagkinturkey ka perkey ñi wiñopodküwületun lifngeuma, wingüdkiyawi ñi pu küwü mew puwtuael chi ruka mew. Fey mew, ka küchaküwümeturkey lewfü mew. Wiñometurkelu pünokachurpay ñi lifküwüleam. Welu puwlu mesa mew, Anansi apümfi chi kümeke tukukan, dew mülewelay.

Peyu pichin lelikünuy Anansi, ka feypi: chaltu tami eluetew yagel. Kiñe antü püllelelmi ñi ruka mew, füreneaen, wiñoleltuaeyu tañi femkünuetew. Fey mew, ñochikechi triparkey wülngiñ mew ka inary ñi rüpü.

Rulpaantürkelu Anansi rume rakiduam-mekerkey chi yagel mew chi peyu ñi feypietew. Rume duamtuniefi chi yagel ñi kullinoafiel, fey mew doy pepiwelay. Fey mew kiñe antü amutrekarkey kintuam peyu ñi ruka.

Pepurkey peyu petu pañütumekerkelu kiñe ina leufü petu ñi yafütunun.

Peyu pürakinturkeeyu ka feypieyu: “mari mari Anansi, ¿küpaymi tayu yafütuael iñchiw?”

“May, may, pi Anansi, doy rupamekelu chi antü doy ngüñülewerkey”Peyu amurkey ñi ruka mew müñche ko pepikamesamerkeam ñi iñmuael engu. Fey mew püraparkey inaleufü ka feypi: “petu üngümnieeymew chew tami anüael, dew pepikangey chi yagel, füreneaen, inayafen Anansi”

Fey mew chumullnagürkey ka ñochike ikonürkey

Anansi rüngkükonpurkey ko mew welu pepi puwlay pülli lewfü mew. Weyukantupurkey lewfü pülli mew welu fanerkelay rume fey mew ñi kalül pürapüraparkey wente ko.

Chumullkanturkey ka pailaweyukanturkey. Kiñe lefrüngkükantupurkey welu chumlay rume puwael ponwi leufü.

Fey mew chi peyu wangarkünumekerkey ñi yagel.

Anansi ilayan pinualu, fey mew inaltumey chuman ramtuwkulelu. Fey mew rakiduamürkey. Rume tukurarkey ka tukufi ñi chaketa bolsillo mew.

Fey mew, konlu ko mew, llid mew ka pepiluwürkey ñi mülepurkeael mesa mew.

Chi mesa kiñe fütra ilelkawünngerkefuy pepikangerkelu kümeke yagel mew. Anansi feyentunuafulu chi fütra kümeke yagel puñmalelu, ka küpa üngümlay ñi llituam.

Petu ilu engu, chi Peyu fente ikünui ka dunguy: “tañi mapu mew, tukuwkelaiñ taiñ pu chaketa mesa mew”.

Anansi llüway ñi entuchaketaturken chi Peyu petu ñi anünagnun. Anansi llituy ñi nentuchaketaturken, ka nentulu ñi falke mew ütrüftripaparkey wente ko mew. Tukukonpurkey ñi longko ko mew ka perkey Peyu, üyüw nageltu, ñochikechi adngelluwkülelu chi küme ilelkawün mew.