Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 47)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Елен (сърна)

Езоп / Петко Славейков

Елен, сляпа с едното око, пасяла край морето и стояла със здравото си око откъм сушата, за да вижда ловците, а ослепеното имала към морето, отгдето не имала сумнение за някаква опасност. Но по случаю някой мореходци, които плували тъдези, съзрели и устрелили я и тя на умиранието


си продумала: „Тежко ми, отгдето ся надявах, нищо не пострадах, а отгдето не имах сумнение, оттамо злото ме сполетя.“

Много пъти, което мислим, че е вредително, бива нам полезно, а което полезно — вредително.