Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Ype Poortinga - 1979

Narrated by Minke Bleeker - Wiersma

Retold version in Western Frisian
  by Ype Poortinga - 1979

Source: De foet fan de reinbôge

Country of origin: Netherlands
  - Region: Friesland

Story type: Raven with a Cheese (ATU 57)

Based on The Fox and the Crow (Aesop)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

De foks en de roek mei de tsiiskoarste yn 'e bek

Ype Poortinga

In foks rûn troch de bosk. It sin stie net bêst, hy hie sa'n honger. It gnaude him der fan yn 't liif en dat wie lang net noflik. Hyltyd moast er oan iten tinke. Fûn ik no mar wat, fûn ik no mar wat! sei er. Hy seach foar him út en hy seach om him hinne, mar der waaide him neat yn 'e
...

Copyright

This text is protected under copyright and cannot be displayed in full.

If you hold the copyright on this text and wish to make it accessible, please let us know.