Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Based on Ἀλώπηξ κολουρός

Country of origin: Greece

Story type: Tailless Fox Tries in Vain to Get Foxes to Cut off Tails (ATU 64)

Translations

Armenian - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Manx - viewaligned

Sicilian - aligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

A vurpi ca cura muzza

Esopu

A ‘na vurpi ci avia arristatu ncagghiata a cura nta na ciappula e, pi la tantu vivrogna, nun zuppurtava chiù di campari accussì. Allura pinzau ca ci cumminia farisi imitari di l'autri vurpi, p'ammucciari nmezzu a svintura di l'autri u so difettu. Perciò, li fishi veniri tutti, e ci cunzigghiau di tagghiarisi a cura, rishennu ca stu piricuddhu appizzatu rarrè, nun zulu avia picca decoru, ma era puru un pisu inutili. Ma una ri so cumpagni la zittiu rishennu: "Cara mia, s' ‘un fussi pu to ntiressi, stu cunzigghiu nun ni l'avissi ratu shertamenti".

Stu cuntu vali pi chiddhi chi dannu cunzigghi all'autri, nun certu pi fari beni, ma pu propriu ntiressi.