Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Original title (Ancient Greek):
Κολοιὸς φυγάς.

Country of origin: Greece

Translations

Sicilian - aligned


Add a translation

U corvu scappatu

Esopu

Un tali avia acchiappatu un corvu e, dopu chi cci attaccau un lazzu o peri, u rialau a sso figghiu. U corvu ch''un zi putia adattari a campari ntra l'omini, appena appi anticchia ri largu, scappau e turnau o so aniru. Ma u lazzu si cci mpirugghiau ne rami; e u corvu, cuannu vitti ch''un potti vulari chiù e chi oramai staia murennu, si rissi: "Disgraziatu chi ssugnu! P''un zuppurtari a schiavitù di l'omini, senz'addunariminni, mi livai a vita mia".

Stu cuntu vali pi dh'omini chi, vulennu evitari cuarche minimu rischiu, si jettanu, senz'addunarisinni, n mezz' e vai chiù rossi.