Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Lev Tolstoy

Translated into Vietnamese

Translated from (Russian):
Лисица и виноград

Country of origin: Russia

Story type: Fox and the Sour Grapes (ATU 59)

Based on The Fox and the Grapes (Aesop)

Translations

Vietnamese - aligned


Add a translation

Con cáo và chùm nho

Lev Tolstoy

Thấy chùm nho mọng trên giàn
Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm
Nhảy lên tụt xuống mấy phen
Bực mình chẳng được,cáo bèn chê bôi:
-Nho còn xanh quá đi thôi…

Thấy chùm nho mọng trên giàn
Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm
Nhảy lên tụt xuống mấy phen
Bực mình chẳng được,cáo bèn chê bôi:
-Nho còn xanh quá đi thôi…